INTEGRITETSPOLICY

 

Miniroquet värnar om din personliga integritet och vi vill vara öppna med hur vi hanterar
dina personuppgifter. Nedan följer vår Integritetspolicy som fastställer hur Miniroquet AB
använder och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när Miniroquet
tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt
med Miniroquet.

Integritetspolicyn gäller även personuppgifter avseende personer som prenumererar på
vårt nyhetsbrev.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Miniroquet är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:
Miniroquet AB, Ålstensgatan 21, 16765 Bromma
Hello@miniroquet.se

Miniroquet avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt i
enlighet med tillämplig lagstiftning (EU:s dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april
2016).

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar om dig?
Miniroquet samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på
Miniroquets hemsida, använder dig av Miniroquet kundtjänst, besöker Miniroquet hemsida
eller på annat sätt har kontakt med Miniroquet. Huvudsakligen sker insamling och
behandling av personuppgifter för ingående av köpeavtal samt tillhandahållande av
tjänster och erbjudanden.

Miniroquet samlar dessa personuppgifter om dig i egenskap av Kund:
– Namn och vid enstaka tillfällen id-nummer
– Adress
– Telefonnummer
– E-post
– Kundnummer
– IP-adress
– Information om din användning av Miniroquet hemsida

Observera att dina betalningsuppgifter samlas in och behandlas av en tredje part, antingen
Klarna AB eller Paypal AB. Dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att
behandla dina personuppgifter. Du kan läsa deras privacy policies här:
KLARNA
PAYPAL

Midnatt samlar in dessa personuppgifter om dig i egenskap av Prenumerant hos
Miniroquet:
– E-post
– IP-adress
– Information om din användning av Miniroquets hemsida
– Information om produkter och erbjudande du har varit intresserad av, din interaktion med
våra nyhetsbrev och om du har anmält dig till något event
– Uppgifter om dina inköp

Rättsliga grunder för Miniroquets behandling av personuppgifter

All insamling och behandling av personuppgifter baseras på rättsliga grunder. Dina
personuppgifter kan komma att behandlas för att kunna fullgöra avtal med dig som kund,
exempelvis för att genomföra varuköp och fullgöra åtaganden.
Genom att besöka eller handla på miniroquet.se, kontakta Miniroquet eller anmäla dig till
vårt nyhetsbrev ger du samtycke till villkoren i denna Integritetspolicy, och ger samtycke till
behandlingen av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs här.
Miniroquet har i vissa fall en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter, exempelvis
för att kunna uppfylla bokförings- och skattelagstiftningens krav. All behandling av
personuppgifter sker då i enlighet med lagstadgade krav.
Varför behandlar vi uppgifter om dig?
Personuppgifter för kunder hos Miniroquet behandlas huvudsakligen i syfte att:
– Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund. Exempelvis fullgörande av varuköp,
fakturering och tillhandahållande av support.
– Uppfylla leverans- och garantiåtaganden.
– Erbjuda allmän kundvård och kundservice. Exempelvis besvara frågor och rätta felaktiga
uppgifter.
– Förbättra och utveckla tjänster, produkter och funktioner.
– Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
– Uppfylla förpliktelser i samband med tävlingar.
– Efterleva tillämplig lagstiftning.
– Lämna information och anpassad marknadsföring per e-post avseende Miniroquet varor
och tjänster.

Miniroquet kan även komma att använda lagrade personuppgifter för statistik,
marknadsundersökningar, marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt utveckling
av affärssystem och metoder för köp av varor och tjänster.

Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?
Miniroquet lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som
dem samlades in för. Dina personuppgifter kan dock sparas under en längre tid om det är
nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav eller för att bevaka Miniroquet rättsliga
intressen. Som Prenumerant lagras dina personuppgifter så länge du samtycker till det.

Tillgång till lagrade personuppgifter
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje
part utanför Miniroquet. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för
att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig t.ex. speditörer i samband med leverans av
varor och betaltjänster vid köp i vår webshop.

Miniroquet kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa
gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata Miniroquets rättsliga
intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra
säkerhets- eller tekniska problem.

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA.
All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.
Vilka är dina rättigheter?

Miniroquet kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller
komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Du har rätt att begära:
1. Tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga
om ytterligare uppgifter för att säkerhetsställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.
3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas
bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett
lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till
varför Miniroquet måste spara dina uppgifter, till exempel obetalda skulder, kan dina
personuppgifter inte raderas. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra
ändamål än att följa lagstiftningen.
4. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får
behandlas för vissa avgränsade ändamål.
5. Dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra
dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en
annan personuppgiftsansvarig.
6. Neka till direktmarknadsföring. Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa
instruktionerna i varje marknadsföringsutskick.
Om Miniroquet har lämnat ut dina uppgifter till tredje part kommer vi att underrätta varje
mottagare om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av
behandling av uppgifter.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Vill du utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss på hello@miniroquet.se. Om
du anser att Miniroquet behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta
oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.

INTEGRITETSPOLICY

 

Miniroquet värnar om din personliga integritet och vi vill vara öppna med hur vi hanterar
dina personuppgifter. Nedan följer vår Integritetspolicy som fastställer hur Miniroquet AB
använder och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när Miniroquet
tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt
med Miniroquet.

Integritetspolicyn gäller även personuppgifter avseende personer som prenumererar på
vårt nyhetsbrev.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Miniroquet är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:
Miniroquet AB, Ålstensgatan 21, 16765 Bromma
Hello@miniroquet.se

Miniroquet avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt i
enlighet med tillämplig lagstiftning (EU:s dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april
2016).

Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar om dig?
Miniroquet samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på
Miniroquets hemsida, använder dig av Miniroquet kundtjänst, besöker Miniroquet hemsida
eller på annat sätt har kontakt med Miniroquet. Huvudsakligen sker insamling och
behandling av personuppgifter för ingående av köpeavtal samt tillhandahållande av
tjänster och erbjudanden.

Miniroquet samlar dessa personuppgifter om dig i egenskap av Kund:
– Namn och vid enstaka tillfällen id-nummer
– Adress
– Telefonnummer
– E-post
– Kundnummer
– IP-adress
– Information om din användning av Miniroquet hemsida

Observera att dina betalningsuppgifter samlas in och behandlas av en tredje part, antingen
Klarna AB eller Paypal AB. Dessa företag har en oberoende rätt eller skyldighet att
behandla dina personuppgifter. Du kan läsa deras privacy policies här:
KLARNA
PAYPAL

Midnatt samlar in dessa personuppgifter om dig i egenskap av Prenumerant hos
Miniroquet:
– E-post
– IP-adress
– Information om din användning av Miniroquets hemsida
– Information om produkter och erbjudande du har varit intresserad av, din interaktion med
våra nyhetsbrev och om du har anmält dig till något event
– Uppgifter om dina inköp

Rättsliga grunder för Miniroquets behandling av personuppgifter

All insamling och behandling av personuppgifter baseras på rättsliga grunder. Dina
personuppgifter kan komma att behandlas för att kunna fullgöra avtal med dig som kund,
exempelvis för att genomföra varuköp och fullgöra åtaganden.
Genom att besöka eller handla på miniroquet.se, kontakta Miniroquet eller anmäla dig till
vårt nyhetsbrev ger du samtycke till villkoren i denna Integritetspolicy, och ger samtycke till
behandlingen av dina personuppgifter på det sätt som beskrivs här.
Miniroquet har i vissa fall en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter, exempelvis
för att kunna uppfylla bokförings- och skattelagstiftningens krav. All behandling av
personuppgifter sker då i enlighet med lagstadgade krav.
Varför behandlar vi uppgifter om dig?
Personuppgifter för kunder hos Miniroquet behandlas huvudsakligen i syfte att:
– Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund. Exempelvis fullgörande av varuköp,
fakturering och tillhandahållande av support.
– Uppfylla leverans- och garantiåtaganden.
– Erbjuda allmän kundvård och kundservice. Exempelvis besvara frågor och rätta felaktiga
uppgifter.
– Förbättra och utveckla tjänster, produkter och funktioner.
– Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.
– Uppfylla förpliktelser i samband med tävlingar.
– Efterleva tillämplig lagstiftning.
– Lämna information och anpassad marknadsföring per e-post avseende Miniroquet varor
och tjänster.

Miniroquet kan även komma att använda lagrade personuppgifter för statistik,
marknadsundersökningar, marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt utveckling
av affärssystem och metoder för köp av varor och tjänster.

Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?
Miniroquet lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som
dem samlades in för. Dina personuppgifter kan dock sparas under en längre tid om det är
nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav eller för att bevaka Miniroquet rättsliga
intressen. Som Prenumerant lagras dina personuppgifter så länge du samtycker till det.

Tillgång till lagrade personuppgifter
Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina data för marknadsföringsändamål till tredje
part utanför Miniroquet. Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för
att vi ska tillhandahålla våra tjänster till dig t.ex. speditörer i samband med leverans av
varor och betaltjänster vid köp i vår webshop.

Miniroquet kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa
gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata Miniroquets rättsliga
intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra
säkerhets- eller tekniska problem.

De uppgifter som vi samlar in från dig lagras inom det europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EEA), men kan även överföras och bearbetas i ett land utanför EEA.
All sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagstiftning.
Vilka är dina rättigheter?

Miniroquet kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller
komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
Du har rätt att begära:
1. Tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga
om ytterligare uppgifter för att säkerhetsställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.
3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas
bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett
lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till
varför Miniroquet måste spara dina uppgifter, till exempel obetalda skulder, kan dina
personuppgifter inte raderas. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra
ändamål än att följa lagstiftningen.
4. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får
behandlas för vissa avgränsade ändamål.
5. Dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra
dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en
annan personuppgiftsansvarig.
6. Neka till direktmarknadsföring. Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa
instruktionerna i varje marknadsföringsutskick.
Om Miniroquet har lämnat ut dina uppgifter till tredje part kommer vi att underrätta varje
mottagare om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av
behandling av uppgifter.

Hur kan du utöva dina rättigheter?
Vill du utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss på hello@miniroquet.se. Om
du anser att Miniroquet behandlar dina personuppgifter på ett oriktigt sätt kan du kontakta
oss. Du har också rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.